Oferta

Oferuję usługi z zakresu geotechniki i geologii inżynierskiej dla budownictwa:

 • badanie podłoża w celu posadowienia obiektów:
  • mieszkalnych: budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne oraz osiedla mieszkaniowe
  • przemysłowych i handlowych: hale magazynowe, centra handlowe, budynki biurowe i usługowe
  • użyteczności publicznej: szkoły, place zabaw, boiska
  • infrastruktury drogowej i kolejowej: drogi, place, parkingi, wiadukty, tory kolejowe
  • specjalnych: linie energetyczne, ciepłownicze, kanalizacyjne i inne
 • ocena warunków gruntowo-wodnych
 • badania podłoża dla projektowanych ekologicznych oczyszczalni ścieków
 • odbiory wykopów fundamentowych
 • odbiory zagęszczenia gruntu
 • obsługa geotechniczna budów

W celu sporządzenia opinii geotechnicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wykonuję:

 • wiercenia
 • sondowania dynamiczne SD10, SLVT
 • badania VSS
 • badania laboratoryjne gruntów (uziarnienie, badanie w aparacie Proctora)

Wykonuję także dokumentacje hydrogeologiczne dotyczące inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, studni i otworów obserwacyjnych.